Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Με λίγα λόγια

Μάχαιρα ἔπακμος ῥᾳδίως ὑπὸ λίθου κατάγνυται· καὶ ἄσκησις ἐπιτεταμένη συντόμως ἐκ τοῦ ὑπερηφανεῦσθε ἀπόλλυται.

Μαχαίρι κοφτερὸ σπάζει εὔκολα ἀπὸ τὴν πέτρα. Καὶ ἄσκηση ἐντατικὴ σύντομα χάνεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια.
Συγκλητικὴ

Κοινόβιον, ἀκηδίας ἀντίπαλον· ἀνδρὶ δὲ ἡσυχαστῇ, σύζυγος αὕτη αἰώνιος.

Τὸ κοινόβιο εἶναι ἐχθρός της ἀκηδίας, ἐνῶ στὸν ἡσυχαστὴ αὐτὴ γίνεται σύζυγος ἰσόβιος.
Κλίμαξ Ἰωάννου

Οὐ μὴ θαρρήσης ἐπὶ τῇ σωφροσύνῃ σου, ἴνα μὴ πέσης· ἀλλὰ φοβοῦ· ἐφ’ ὅσον γὰρ φοβῇ οὐδέποτε πίπτεις.

Να μὴν ἔχεις ἐμπιστοσύνη στὴ σωφροσύνη σου, γιὰ νὰ μὴν πέσεις· ἀλλὰ να ’χεις φόβο· διότι , ἐφόσον φοβᾶσαι, δὲν πέφτεις ποτέ.
Μ Ἀθανάσιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: