Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Βίβλος Βαρσανουφρίου καὶ Ἰωάννου

Περὶ δὲ τῆς λαλιᾶς ὅταν βλέπης σεαυτὸν θεολογοῦντα, μάθε ὅτι ἡ σιωπὴ θαυμαστοτέρα καὶ ἐνδοξοτέρα ἐστὶν αὐτῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: