Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Βίβλος Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου

Περὶ δὲ τῶν παθῶν, δουλαγωγῆσαι ὀφείλει τὶς τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ θλίψει κατὰ τὸ δυνατόν. Τὸ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ἀδελφόν, καλόν ἐστι, τὸ δὲ ἀργολογῆσε , σαπρόν ἐστι, εἰς δοκιμὴν φέρει σὲ τὸ πράγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: